Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vitansa. Tenzij Vitansa zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Vitansa zijn vrijblijvend. Vitansa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Vitansa kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen en aanbiedingen die overduidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, programmer-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Vitansa is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
2.4 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
3.2 Bij zendingen worden verzendkosten berekend. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het land waar de bestelling naar verstuurd wordt. Voor Nederland en Belgie rekenen wij voor een brievenbuspakje €3,00 en voor pakketpost €4,95.
3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Vitansa maakt hierbij gebruik van Sisow als betalingsprovider
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden géén extra kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Levering

4.1 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Vitansa is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
4.6 Voor de verzending van de door u aangekochte artikelen maken wij gebruik van TNT post. Wanneer u een artikel koopt wat verzonden kan worden middels een enveloppe dan zal deze in uw brievenbus worden gedaan. Bij de verzending middels een pakket zal de postbode van TNT post, 2 afleverpogingen doen bij u thuis, mocht dit niet lukken dan zal het pakket bij uw buren worden bezorgd. Indien zij ook daar niemand treffen dan kunt het pakket ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor.

 

Artikel 5. Reclames en retourzending

Wij leveren uitsluitend kwaliteitsproducten. Daarnaast doen wij er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden, onder de hierna volgende voorwaarden:

5.1. Binnen viertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling kunt u per email info@Vitansa, mededelen dat u deze bestelling retour zendt. U ontvangt dan een formulier wat u dient toe te voegen aan uw retourzending. Indien een bestelling in meerdere zendingen wordt verstuurd geld de ontvangst van het laatste pakket als ontvangst van de hele bestelling.
5.2 De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen 5 (werk) dagen na aanmelding aan Vitansa verzonden te zijn aan: Vitansa, Postbus 2137, 6020AC Budel. Wij adviseren u het bewijs van retourzending te bewaren.
5.3 De artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn d.w.z. ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking.
5.4 Vitansa accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd aangemeld zijn worden niet geaccepteerd.
5.5 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per email bevestigd worden. Het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, van de retouren zal door ons worden gecrediteerd en binnen 14 dagen gestort worden op uw bank- of girorekening.
5.6 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren op ons kantoor te Nuenen. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en daarom ook NIET gecrediteerd.

 

Artikel 6. Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
1. € 1,00 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
2. € 1,50 bij het annuleren van een gehele bestelling.
Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Vitansa en van de medewerkers en de producten van Vitansa voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Vitansa is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 Vitansa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Vitansa.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Vitansa ten opzichte van koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Vitansa verschuldigd is.
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vitansa dan wel tussen Vitansa en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vitansa, is Vitansa niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vitansa.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Vitansa heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vitansa gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vitansa kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 10 Niet tevreden?

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren en zullen alles in werking stellen om onze klanten tevreden te houden. Indien u desondanks niet tevreden bent over onze producten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met onze Klantenservice via een email aan info@Vitansa.eu of richt uw klacht schriftelijk aan Vitansa, afdeling Klantenservice, Postbus 2137, 6020AC, Budel, onder vermelding van uw eventuele ordernummer. Vitansa zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Vitansa schriftelijk opgave doet van een afleveradres, is Vitansa gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Vitansa schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Vitansa gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vitansa deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vitansa in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vitansa vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Vitansa is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Algemene voorwaarden mbt het Vitansa Forum

 

Artikel 13 Registratie voor een Account

 

13.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Vitansa.

13.2 Het Account komt tot stand nadat Vitansa een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven e-mailadres waarmee het aspirant-Lid zijn Account kan activeren.

13.3 Vitansa behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.

13.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

13.5 Het Lid zal Vitansa onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

13.6 Het is een Lid niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Lid verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Vitansa de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een Account heeft geweigerd of een Account van het Lid na registratie heeft opgeheven.

 

14 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content

 

14.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Vitansa mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

14.2 In het bijzonder zal het Lid:

 1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Policies;
 3. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 4. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Crew;
 5. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Vitansa of derden;
 6. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;
 7. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals MSN, ICQ, Yahoo, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de Website van Vitansa) en e-mail;
 8. geen Content van Vitansa of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 9. geen Malware verspreiden;
 10. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Leden gebruiken;
 11. de beveiliging van Vitansa niet ontwijken of verwijderen;
 12. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren

14.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. Vitansa adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

14.4 Het Lid erkent dat Vitansa niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. Vitansa staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

14.5 Indien Vitansa of de Crew vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Vitansa dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Vitansa of de Crew mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. Vitansa en de Crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

14.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Vitansa) geen Content op de Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;
 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
 6. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.
 7. die gericht is op het werven van personeel
 8. voor reclame- of marketingdoeleinden.

14.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Vitansa hiervan op de hoogte stellen.

14.8 Indien het Lid naar het oordeel van Vitansa geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 14.6 sub 8, is het Lid aan Vitansa zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt Vitansa toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Vitansa, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

 

Top recepten

Bananencake Superdeluxe

Bananencake Superdeluxe

Afgelopen weekend een overheerlijke cake gemaakt, je mag het eigenlijk geen cake meer noemen, het is meer een gebakje! De plakken zijn goed in te vriezen, zorg dat je ze een paar uur voor het eten weer uit de vriezer haalt. Deze cake is door de hele familie...


Chocoladebrokken ála An

Chocoladebrokken ála An

Chocolade, ik ben er dol op! Onderstaand receptje is hier favoriet bij het hele gezin. Voeg naar eigen smaak een vulling toe en smullen maar! Varieer er lekker op los met de vulling en maar je eigen top chocoladebrokken. Laat via de mogelijkheden op deze...


Avocado-chocomousse

Avocado-chocomousse

Avocado wordt gezien als een van de voedzaamste fruit soorten. Het is een bron van goede eiwitten, goede vetten (verhoogd het HDL cholesterol), vitamines en mineralen. Sommige mensen vinden het lekker om hem zo leeg te lepelen of te verwerken in bv een salade....